کارگاه تخصصی مشاوره پیش از ازدواج:دکتر روح اله بای(فوق دکترای سکس تراپی و خانواده درمانی و دکترای نوروسایکولوژی)