سکس دم دستی ترین دارویی است که آگاهی ما را نسبت به وجوه اضطراب آفرین اشتیاق سوزان جنسی از بین میبرد. 

دکتر روح اله بای(فوق دکترای تشخیص و درمان اختلالات جنسی و خانواده درمانی، دکترای سکس تراپی و دکترای نوروسایکولوژی)  به نقل از رولومی