به قاعدگی دردناک دیسمنوره گفته میشود

دکتر روح اله بای(فوق دکترای تشخیص و درمان اختلالات جنسی و خانواده درمانی، دکترای سکس تراپی و دکترای نوروسایکولوژی)