دعوا کردن مقابل فرزندان می‌تواند حس کلی آن‌ها نسبت به امنیت را مورد تهدید قرار دهد و در بزرگسالی با مشکل مواجه شوند

دکتر روح اله بای(فوق دکترای تشخیص و درمان اختلالات جنسی و خانواده درمانی، دکترای سکس تراپی و دکترای نوروسایکولوژی)